Kurs wspinaczki skalnej na własnej asekuracji

4 dni w Sokolikach
4 dni w Sokolikach

Kurs wspinaczki skalnej na własnej asekuracji

Kurs wspinaczki skalnej na własnej asekuracji jest przeznaczony dla absolwentów kursu „wspinaczki po drogach ubezpieczonych”.
Uzupełnia wyszkolenie do poziomu pełnego kursu wspinaczki skalnej. Przygotowuje do samodzielnego wspinania w rejonach skałkowych niemających charakteru wysokogórskiego, na drogach bez stałej asekuracji. Ukończenie i zaliczenie kursu uprawnia do uczestnictwa w kursie taternickim.  

Zasady uczestnictwa: Ukończone 18 lat, osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez obojga rodziców (prawnych opiekunów).

Forma zajęć: zajęcia praktyczne w skałkach przeplatane teorią.

Czas trwania: 4 dni.

Koszt: 1500 zł

Ilość szkolonych: 2 – 4 osób.

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z programem PZA, podpisane przez instruktora. Warunkiem zaliczenia kursu jest opanowanie wymienionych w programie umiejętności w zakresie techniki asekuracji i pozostałych technik linowych oraz samodzielne i swobodne pokonywanie z dolną asekuracją dróg skalnych o trudnościach co najmniej IV w skali UIAA.

 

  1. Treść zajęć

   Tematy wykładów

   1. Sprzęt niezbędny do samodzielnego instalowania punktów asekuracyjnych (kostki, kostki mechaniczne itp.).
   2. Teoria asekuracji.
   3. Formacje skalne (zakres podstawowy).
   4. Niebezpieczeństwa wspinania.
   5. Pierwsza pomoc (zakres podstawowy).
   6. Style wspinania, przewodniki i rejony wspinaczkowe.
   7. Normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy, zagadnienia ochrony przyrody.
   8. Historia wspinania (opcjonalnie).

   Zajęcia praktyczne

   Muszą zostać wyuczone następujące umiejętności:

   • praktyczna znajomość węzłów: prusik, bloker, stoper taśmowy;
   • dobieranie sprzętu do konkretnej drogi i poprawne noszenie go;
   • samodzielne zakładanie punktów asekuracyjnych (kostki, kostki mechaniczne itp.);
   • wykorzystanie punktów naturalnych;
   • łączenie punktów asekuracyjnych;
   • budowanie stanowisk asekuracyjnych dolnych, górnych i pośrednich;
   • wspinaczka drogą dwuwyciągową – zagadnienia asekuracji, zmiana na prowadzeniu;
   • obsługa 2 przyrządów asekuracyjnych w zakresie podawania, wybierania, hamowania liny oraz jej blokowania i odblokowania; przyrządy: kubek (dowolny rodzaj) lub płytka oraz półwyblinka z karabinkiem HMS; opcjonalnie dodatkowo grigri;
   • właściwe rozmieszczanie punktów przelotowych;
   • prawidłowe prowadzenie liny jednożyłowej; opcjonalnie dodatkowo dwużyłowej;
   • zakładanie stanowisk zjazdowych; – zjazd w wysokim przyrządzie wraz z odpowiednią autoasekuracją;
   • rozwiązywanie prostych sytuacji awaryjnych w trakcie zjazdu;
   • pokonywanie różnych formacji skalnych z zastosowaniem odpowiednich technik wspinaczkowych;
   • wychodzenie po linie (prusikowanie);
   • opuszczenie partnera przy zablokowanym przyrządzie 2-funkcyjnym; 
   • opcjonalnie: uwalnianie się na stanowisku od ciężaru wiszącego partnera;
   • opcjonalnie: łączenie lin pod obciążeniem i przepuszczanie węzła przez karabinek (najprostszą metodą).